KLAUZULA INFORMACYJNA –
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO
przez Gabinet Psychologiczny Karolina Kulczyńska

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Gabinet Psychologiczny Karolina Kulczyńska z siedzibą przy ul. Falistej 144 w Łodzi, świadczący poradnictwo i pomoc psychologiczną oraz psychoterapię w gabinecie przy Placu Wolności 29 w Konstantynowie Łódzkim (zwany dalej Gabinet Psychologiczny) przetwarza informacje tworząc bazę danych pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gabinet Psychologiczny Karolina Kulczyńska z siedzibą przy ul. Falistej 144 w Łodzi, świadczący poradnictwo i pomoc psychologiczną oraz psychoterapię w gabinecie przy Placu Wolności 29 w Konstantynowie Łódzkim NIP: 7272619616, REGON: 101483977. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie (list polecony), za pomocą poczty tradycyjnej na adres: COMMUNICO Karolina Kulczyńska ul. Falista 144, 94-115 Łódź.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Karolinę Kulczyńską – z którą można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: COMMUNICO Karolina Kulczyńska ul. Falista 144, 94-115 Łódź.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychologiczny polegają na przeprowadzeniu konsultacji i terapii psychologicznej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej.

6. Dane przechowywane są w Gabinecie pięć lat, po czym ulegają zniszczeniu.

7. Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa.

8. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa w sprawie karnej żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem:

  • W sytuacji wystawiania faktury za usługę dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku. Pozostałe dane nie zostają przekazane.
  • W sytuacji superwizji – czyli konsultacji przypadku z innym specjalistą/tką prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psychoterapeutki – informacje dotyczące pacjenta/tki podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przez Gabinet Psychologiczny przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Gabinetu Psychologicznego i jego pacjentów, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą listu poleconego poprzez pocztę tradycyjną na adres: COMMUNICO Karolina Kulczyńska ul. Falista 144, 94-115 Łódź.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafie. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze zabezpieczonym hasłem.